Profilové foto

Advokátní kancelář

Mgr. Aleš Čáp, advokát
Zapsaný v seznamu České advokátní komory pod č. osvědčení 04687.

Našim klientům poskytujeme kvalifikované právní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva. Naší vizí je poskytovat kvalitní právní služby s ohledem na minimalizaci finančních nákladů.

"Vigilantibus iura scripta sunt."

Bdělým náleží práva.

Poskytujeme právní poradenství v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Právní služby poskytujeme v sídle kanceláře v Jihlavě a v pobočce v Praze.

Po předchozí domluvě lze sjednat individuální návštěvu v místě bydliště klienta.

Právní služby

Občanské právo

 

 • Zastupování fyzických a právnických osob v občanském soudním řízení.

 • Zastupování v dědickém řízení, a to včetně sepisu závěti.

 • Sepis smluv, žalobních návrhů, právních rozborů, stanovisek a dalších dokumentů.

 • Sepis návrhů a zastupování v exekučním řízení.

 • Vymáhání pohledávek.

 • Kompletní služby v oblasti převodu nemovitostí (včetně úředního ověření podpisu účastníků smluv), návrhy a podání ke katastrálnímu úřadu.

 • Převody movitých a nemovitých věcí, zejména sepisování smluv kupních, darovacích, o převodu bytové jednotky, zástavních, o zřízení věcného břemene, nájemních, podnájemních a dalších.

 • Uplatnění nároků na náhradu škody včetně zastupování v soudním a mimosoudním řízení.

 • Vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví.

Obchodní právo

 

 • Směnečné právo (vyplňování směnek, sepis návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu, zastupování ve směnečném řízení).

 • Smluvní činnost – obchodně závazkové vztahy.

 • Právo obchodních společností (zejména zakládání společností, převody obchodních podílů).

 • Sepis návrhů a zastupování v exekučním řízení.

 • Zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

 • Výkon funkce rozhodce.

 • Vymáhání pohledávek.

Trestní právo

 

 • Právní poradenství v oblasti trestního práva.

 • Podávání kvalifikovaných trestních oznámení.

 • Komplexní obhajoba klientů v trestním řízení (zastupování obviněných v přípravném řízení, obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů).

 • Zastupování poškozených v trestním řízení.

 • Sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání.

 • Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 • Podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.

Rodinné právo

 

 • Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná).

 • Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření nezletilého dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavé péče a stanovení výživného).

 • Vypracování dohod.

Správní právo

 

 • Přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení.

 • Živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.

 • Problematika daní a poplatků.

Insolvenční řízení

 

 • Právní poradenství k problematice insolvenčního řízení a oddlužení.

 • Sepis návrhů na oddlužení.

 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

 • Sepis návrhů na prohlášení konkursu.

Pracovní právo

 

 • Právní konzultace a sepis dokumentů.

 • Skončení pracovního poměru, odstupné.

 • Vymáhání dlužné mzdy a mzdových náhrad.

Evropské právo

 

 • Sepisování písemností k Evropskému soudu pro lidská práva, a to zejména stížnost podle čl. 34 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

 • Vyjádření stěžovatele ke stanovisku vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti.

 • Smírné urovnání záležitosti podle čl. 38 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

 • Žádost o postoupení případu Velkému senátu podle čl. 43 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

 • Žádost o přiznání spravedlivého zadostiučinění.

Můj životopis

1987

GYMNÁZIUM JIHLAVA

1994

KARLOVA UNIVERZITA

1994

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

1998

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní odměna

Advokát účtuje svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem dle § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Nejčastějším způsobem je hodinová sazba, je ale také možné sjednat fixní honorář či měsíční paušál. Odměna je stanovena na základě časové a právní náročnosti případu.

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Napište nám

Sídlo kanceláře

Smetanova 1065/6, 586 01 Jihlava

Kontakty

E-mail advokat@alescap.cz
Mobil +420 604 828 721
Telefon +420 731 575 008
ID datové schránky drdhuin
66242363

ulice